لزوم تهیه رنجیر چرخ در بارش های شدید برف

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

همراه داشتن زنجیر چرخ برای رانندگان در شهر اندیشه الزامی است.

با توجه به بارش های شدید برف در روزهای اخیر و پیگیری موضوع توسط گشت بازرسی سازمان