استقرار مامور پلیس راهور در پایانه تاکسیرانی در ساعات پایانی شب جهت ارتقاء امنیت تاکسیداران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

گـزارش تصـویری: 

استقرار مامور پلیس راهور در پایانه تاکسیرانی در ساعات پایانی شب جهت ارتقاء امنیت تاکسیداران و ارائه خدمات به شهروندان بصورت مطلوب