نوسـازی ۱۲۰ دستگاه تاکسـی فرسـوده در ناوگـان تاکسیـرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

 نوسـازی ۱۲۰ دستگاه تاکسـی فرسـوده در ناوگـان تاکسیـرانی 

(در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶)

طبق اعــلام اتحــادیه تاکسیــرانی های شهری کشــور سازمان تاکسیرانی اندیشه با ۸۵ % نوسازی جزو پنج شهر برتر در اجرای طرح نوسازی می باشد.

* قریب به ۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگـــان از دولت محترم تسهیلات اخذ  گردیده است.

* سازمان تاکسیرانی شهرداری اندیشه بعنوان اولین شهر در سطح کشور نسبت به حذف تاکسی پیکان از ناوگان تاکسیرانی اقدام نموده است.

* سازمان تاکسیرانی شهرداری اندیشــه تنها سازمان در سطح کشور میباشد که رانندگان مشمول نوسازی بدون ارائه و معرفی ضامن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده اند.

* سن ناوگان در سـال ۱۳۹۴ از ۳۰/۸ در سال ۱۳۹۶ به ۵۱/۴ کاهش یافته است و جزو کم آلاینده ترین ناوگان های تاکسیرانی کشور محسوب می گردد.

* الگوی نوسـازی سازمان تاکسیرانی شهرداری اندیشه توسـط شهرهای شهریار و باغستان استفاده می گردد.