مالکین محترم تاکسی 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

مالکین محترم تاکسی 

بدینوسیله به اطلاع رانندگانی که با ضمانت سازمان اقدام به نوسازی تاکسی خود نموده اند میرساند: در صورتی که نسبت به بیمه بدنه تاکسی خود اقدام ننموده اید، سریعا به «واحد صدور پروانه سازمان» مراجعه نمایید.

**در غیر اینصورت کارنامه فعالیتتان از اعتبار ساقط میگردد.**