با عنایت به افزایش جمعیت شهر اندیشه و لزوم راه اندازی خطوط جدید

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

ـ اخذ مجوز جهت طرح توسعه و ورود ۱۰۲دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی شهر اندیشه