برگزاری انتخابات نمایندگان خطوط تاکسیرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

به روایت تصویر