بسیج ملی کنترل فشار خون مستقر در پایانه سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

فشار خون

بدانیم و اقدام کنیم …

بسیج ملی کنترل فشار خون

۱۸ خرداد لغایت ۱۵ تیرماه

از ساعت ۸ تا ۱۱

جهت انجام کنترل رایگان فشار خون به پایگاه سلامت مستقر در پایانه حمل و نقل واقع در فاز ۳ شهر اندیشه مراجعه نمائید.