ـ واگذاری امتیاز بهره برداری از کارواش واقع در توقفگاه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه انتهای فاز ۲ اندیشه

ـ واگذاری امتیاز ۷ باب مغازه های خدمات فنی و تعمیرگاهی خودروهای سبک و سنگین واقع در توقفگاه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه انتهای فاز ۲ اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم- نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد بند ۱۷ مصوبه شماره ۹ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ شورا ی اسلامی شهر اندیشه امتیاز بهره برداری از کارواش و  ۷ باب مغازه خدمات فنی و تعمیرگاهی خودروهای سبک و سنگین واقع در توقفگاه سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه را از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال اجاره دهد.

موضوع مزایده:

  • واگذاری امتیاز بهره برداری از کارواش واقع در توقفگاه سازمان مدیریت حمل ونقل شهردار اندیشه انتهای فاز ۲ اندیشه.

  • واگذاری امتیاز ۷ باب مغازه های خدمات فنی و تعمیرگاهی خودروهای سبک و سنگین واقع در توقفگاه سازمان مدیریت حمل ونقل شهردار اندیشه انتهای فاز ۲ اندیشه.

مبلغ تضمین و سپرده شرکت در مزایده:

متقاضیان می بایست مبلغ تعیین شده به شرح ذیل را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی به حساب شماره جاری ۱۰۰۸۲۹۹۸۰۳۹۲۲بنام سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندشه بانک شهر شعبه شهریار کد ۵۱۲ واریز نمایند و اصل فیش واریزی طبق دستورالعمل در برگ شرایط مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. ضمناً برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

عنــــــــــــــــوان

مساحت مغازه (مترمربع) مبلغ آورد اولیه بصورت ماهیانه ریال

(قیمت پایه )

مبلغ سپرده (ریال) شرکت در مزایده

مغازه های تعمیرگاهی

۳۰ مترمربع+۱۰ مترمربع سایبان ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
کارواش ۵۰۰ مترمربع ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ و محل توزیع اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم مورخ ۹۸/۰۳/۲۳ در ساعات اداری (۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰) به مدت ده روز کاری تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴ متقاضیان می تواند  به نشانی: شهر جدید اندیشه، فاز۵، میدان خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، بلوار مدافعان حرم، خیابان تهرانی مقدم، ساختمان خدمات شهری، ط همکف واحد حسابداری سازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه مراجعه نمایند.

هزینه خرید اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره۱۰۰۸۲۹۸۹۰۴۰۸به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بانک شهر شعبه شهریار کد ۵۱۲  واریز گردد و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده ارائه گردد.

محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ها در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ در محل دفتر سازمان برگزار خواهد شد.

کلیه هزینه کارشناسی اجاره بها و درج آگهی به عهده برندگان مزایده میباشد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.سایر اطلاعات و جزئیات در برگ شرایط مزایده درج گردیده است.

مرتضی نوری اصل – سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه