ـ واگذاری چهار باب دکه واقع در پایانه فاز ۳ سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم – نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد بند ۱۷ مصوبه شماره ۹ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر اندیشه ۴ باب مغازه واقع در پایانه فاز ۳ را از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال اجاره دهد.

موضوع مزایده:

  • واگذاری چهار باب دکه واقع در پایانه فاز ۳ سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه.

مبلغ تضمین و سپرده شرکت در مزایده:

متقاضیان می بایست مبلغ تعیین شده به شرح ذیل را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی به حساب شماره جاری ۱۰۰۸۲۹۹۸۰۳۹۲۲ بنام سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندشه بانک شهر شعبه شهریار کد ۵۱۲ واریز نمایند و اصل فیش واریزی طبق دستورالعمل در برگ شرایط مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. ضمناً برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

عنوان

مساحت کانکس (مترمربع) مبلغ آورد اولیه بصورت ماهیانه ریال

(قیمت پایه )

مبلغ سپرده  (ریال) شرکت در مزایده

غرفه محصولات فرهنگی

۹ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰

غرفه سوپر مارکت

۱۳ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

غرفه شرکت حمل ونقل ۸ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۷۰/۰۰۰/۰۰۰

غرفه پایانه تاکسیرانی ۱۲ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۷۰/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ و محل توزیع اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم مورخ ۹۸/۰۳/۲۳ در ساعات اداری (۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰) به مدت ده روز کاری تا تاریخ ۹۸/۰۴/۰۴ متقاضیان می تواند به نشانی: شهر جدید اندیشه، فاز۵، میدان خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، بلوار مدافعان حرم، خیابان تهرانی مقدم، ساختمان خدمات شهری، ط همکف واحد حسابداری سازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه مراجعه نمایند.

هزینه خرید اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره۱۰۰۸۲۹۸۹۰۴۰۸ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بانک شهر شعبه شهریار کد۵۱۲  واریز گردد و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده ارائه گردد.

محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ها در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۰ در محل دفتر سازمان برگزار خواهد شد.

کلیه هزینه کارشناسی اجاره بها و درج آگهی به عهده برندگان مزایده میباشد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.سایر اطلاعات و جزئیات در برگ شرایط مزایده درج گردیده است.

مرتضی نوری اصل – سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه