آموزش سامانه سپند به مدیران شرکتهای سرویس مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

جلسه آموزشی (سامانه سپند) با مدیران شرکتهای سرویس مدارس در مورخ ۹۷/۰۴/۲۰ برگزار گردید.