رسیدگی به مشکلات خط تاکسرانی اندیشه ـ آزادی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

گـزارش تصـویری: 

جلسه مشترک با مسئولین حمل و نقل شهرداری شهریار جهت رسیدگی به مشکلات خط تاکسیرانی اندیشه ـ آزادی در مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ با حضور رانندگان خط مذکور برگزار گردید.