تست عدم اعتیاد (سرزده) از رانندگان تاکسی با همکاری عوامل راهور شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی