بهسازی ۲۵ دستگاه اتوبوس فرسوده و جایگزینی اتوبوس های مجهز به کولر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی