اجرای طرح ساماندهی تخصیص سوخت ناوگان مبتنی بر پیمایش

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

طـرح تخصیـص سـوخت

به ناوگان دیـزلی حمـل بار و مســافر

با عنایت به مصوبه هیـأت محترم وزیران تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر بر مبنای پیمایش خودرو و صدور پروانه فعـالیت توسط شهرداری ها صورت می پذیرد.

لذا دارندگان این ناوگان می بایست پس از ثبت نام در سامانه www.utcms.ir  بمنظور دریافت پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان حمـل و نقل بار و مسافر به سـازمان حمل و نقل شهرداری اندیشه مـراجعه نمـایند. به این منظور:

ـ ثبت نام بیش از ۲۱۵۷ راننده  (صدور پروانه فعالیت) 

ـ ثبت نام بیش از ۱۲۴ راننده (صدور پروانه اشتغال)

ـ صدور پروانه فعالیت برای ۱۲۳۰ راننده فعال در شهر اندیشه

ـ تمدید پروانه فعالیت برای ۵۲۴ راننده