پرداخت الکترونیکی کرایه در اتوبوس های تحت پوشش از طریق کارت شهروندی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی