لیست شرکتهای سـرویس مدارس تحت پوشش سـازمان مدیریت حمل و نقـل شهـرداری اندیشـه

کد شرکتنــــام شـــرکت مدیـر عامــل شماره تماس
آدرس
40گستر ستایش اندیشه امیدآقـای حیـدری09192018879

۶۵۳۵۳۷۹۲

فاز ۴ ـ بلوار گلهای غربی ـ بازار روز زیتون ـ واحد ۵۷
44فرهنگ سیـر سبـحانآقـای سلطـانی09197961500
۶۵۳۵۱۹۸۵
فاز ۴ ـ مجتمع تجاری امیر ـ طبقه دوم ـ واحد ۶۳
50کار آفرینان بهــار اندیشهخانــم افلاکـی09192631345
۶۵۵۶۷۲۶۱
فاز ۳ـ مجتمع تجاری نگارستان ـ ورودی A ـ طبقه دوم ـ واحد ۱
55حامی سیـر اندیشـهخانم حسینی09127116670
۶۵۵۶۶۲۹۴
فاز ۳ـ خ ولیعصرـ نرسیده به آموزشگاه ناصر ـ مجتمع گلستان ـ واحد ۶
60شاهین سیـــر اندیشهخانم موحد09193649302
۶۵۵۶۷۱۸۸
فاز ۳ ـ خ ولیعصر ـ نرسیده به آموزشگاه ناصرـ مجتمع گلستان ـ طبقه اول ـ واحد ۸
80آریـا سیـر اندیشــهخانم راستگو09383213527
۶۵۵۵۵۲۴۵
فاز ۳ـ خ ولیعصر ـ بازار نگین ـ طبقه بالا ـ پلاک ۶۹
90مهــام رهـروان اندیشــهآقای رستمی09121862016
۶۵۳۶۷۱۰۰
فاز ۲ ـ بلوار نیلوفر ـ بازار نیلوفر ـ پلاک ۷۱
91سیر اندیشان ستاره شهـرخانم نظری09195217156
۶۵۳۴۱۱۰۴
فاز ۴ ـ مجتمع تجاری ارغوان ـ طبقه سوم ـ پلاک ۲۴۱
92سواران مطمئن دلیجـــانآقای طیبی09121953081
۶۵۳۶۰۶۲۶
فاز ۴ـ بازار بزرگ ایرانی اسلامی ـ سرای فردوسی ـ طبقه اول ـ پلاک ۲۹۷
94سیر گستر ارغوان اندیشـهخانم خداداد09388929366
۶۵۳۵۲۹۰۰
فاز ۴ ـ مجتمع تجاری ارغوان ـ طبقه اول ـ پلاک ۱۰۴

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه