لیست شرکتهای سـرویس مدارس تحت پوشش سـازمان مدیریت حمل و نقـل شهـرداری اندیشـه

کد شرکتنــــام شـــرکت مدیـر عامــل شماره تماس
آدرس
40گستر ستایش اندیشه امیدآقـای حیـدری09192018879

65353792

فاز 4 ـ بلوار گلهای غربی ـ بازار روز زیتون ـ واحد 57
44فرهنگ سیـر سبـحانآقـای سلطـانی09197961500
65351985
فاز 4 ـ مجتمع تجاری امیر ـ طبقه دوم ـ واحد 63
50کار آفرینان بهــار اندیشهخانــم افلاکـی09192631345
65567261
فاز 3ـ مجتمع تجاری نگارستان ـ ورودی A ـ طبقه دوم ـ واحد 1
55حامی سیـر اندیشـهخانم حسینی09127116670
65566294
فاز 3ـ خ ولیعصرـ نرسیده به آموزشگاه ناصر ـ مجتمع گلستان ـ واحد 6
60شاهین سیـــر اندیشهخانم موحد09193649302
65567188
فاز 3 ـ خ ولیعصر ـ نرسیده به آموزشگاه ناصرـ مجتمع گلستان ـ طبقه اول ـ واحد 8
80آریـا سیـر اندیشــهخانم راستگو09383213527
65555245
فاز 3ـ خ ولیعصر ـ بازار نگین ـ طبقه بالا ـ پلاک 69
90مهــام رهـروان اندیشــهآقای رستمی09121862016
65367100
فاز 2 ـ بلوار نیلوفر ـ بازار نیلوفر ـ پلاک 71
91سیر اندیشان ستاره شهـرخانم نظری09195217156
65341104
فاز 4 ـ مجتمع تجاری ارغوان ـ طبقه سوم ـ پلاک 241
92سواران مطمئن دلیجـــانآقای طیبی09121953081
65360626
فاز 4ـ بازار بزرگ ایرانی اسلامی ـ سرای فردوسی ـ طبقه اول ـ پلاک 297
94سیر گستر ارغوان اندیشـهخانم خداداد09388929366
65352900
فاز 4 ـ مجتمع تجاری ارغوان ـ طبقه اول ـ پلاک 104

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه