بازدید شبانه سرپرست سازمان حمل و نقل از توقفگاه و پارکینگ در شرایط جوی نامساعد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

بازدید شبانه سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه از توقفگاه، پارکینگ و رسیدگی به مشکلات در شرایط جوی نامساعد