بازدید شبانه سرپرست سازمان حمل و نقل از پایانه اتوبوسرانی در شرایط جوی نامساعد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

بازدید شبانه سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه از پایانه اتوبوسرانی و رسیدگی به مشکلات ایستگاه پایانه و دیدار با رانندگان اتوبوس جهت آمادگی  در شرایط جوی نامساعد