استقرار مخازن شن و نمک در پایانه با همکاری ستاد برف روبی شهرداری اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

استقرار مخازن شن و نمک در پایانه با همکاری ستاد برف روبی شهرداری اندیشه