حضور گشت سازمان در بارش های اخیر (دی ماه)

حضور گشت اجرایی سازمان در پایانه جهت کنترل فعالیت های ناوگان و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان