حضور گشت سازمان در بارش های اخیر (دی ماه)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

حضور گشت اجرایی سازمان در پایانه جهت کنترل فعالیت های ناوگان و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان