در راستای درخواستهای شهروندان محترم فاز دو اندیشه تاکسی های خط آزادی و آذری در ورودی فاز ۲ مستقر گردیده و آماده خدمات رسانی به شهروندان می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

لازم بذکر است تداوم و ارتقای کیفیت خدمات رسانی منوط به استقبال و استفاده شهروندان و ساکنین فاز ۲ از تاکسی های مذکور میباشد.