ممانعت از فعالیت خودروهای فاقد معاینه فنی از پانزدهم دی ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

ممانعت از فعالیت خودروهای فاقد معاینه فنی از پانزدهم دی ماه سالجاری

نظر به تاکیدات قبلی و پیرو ارسال چندین مورد پیامک به رانندگان و بهره برداران سازمان و اهمیت انجام دوره ای معاینه فنی ناوگان حمل و نقل بدینوسیله به اطلاع میرساند از موزخ ۹۷/۱۰/۱۵ فعالیت خودروهای فاقد معاینه فنی ممنوع است.