جلسه با نمایندگان و ناظران خطوط حمل و نقل در شرایط بحرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

جلسه ای در مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ با حضور نمایندگان و ناظران خطوط حمل و نقل در شرایط بحرانی با محوریت مدیریت بحران برگزار گردید.