جلسه توجیهی با مدیران شرکت های سرویس مدارس جهت عملیاتی شدن سامانه سپند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی