اولیـن تاکسـی اتـوماتیک و با کیفیت، آریــــو در مــورخ ۹۶/۰۴/۰۸  وارد ناوگـان ســازمان گــردیـد:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

ورود اولیـن تاکسـی اتومـاتیک آریـو به نـاوگان سـازمان

در جهت نیل به اهداف سازمان در سالجاری و ارتقاء کیفیت خدمـات رسانی به شهروندان و ساماندهی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهـــر اندیشه با تلاش ها و پیگیری های مداوم این سازمان خوشبختانه اولین تاکسی اتوماتیک و با کیفیت آریـــو در مورخ ۹۶/۰۴/۰۸ وارد نـــاوگان گردید. شایان ذکــر است شهر اندیشه بعد از شهر تهران دومیــن شهر در استان تهــران میباشد که توانسته نسبت به دریافت تاکسی فــوق اقـدام نماید.

در ضمن تعداد دیگـــری از تاکسی آریـو طبق درخواست رانندگان محترم، در مــــــاه جاری و به مرور تــا پایان سـال وارد ناوگـــان خواهد شد.