خدمات رسانی به شهروندان در بارشهای شدید برف (بهمن ماه ۱۳۹۶)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی