ساماندهی ایستگاه تاکسی اندیشه – فردیس

با پیگیری مصرانه سازمان و یاری و همت واحد ترافیک شهرداری فردیس، معاونت محترم خدمات شهری و مسئول محترم امور شهری شهرداری اندیشه ساماندهی گردید.

به جهت آبگرفتگی شدید در بارش های اخیر ایستگاه خط تاکسیرانی اندیشه ـ فردیس در کانال فردیس قابل استفاده نبوده و سرویس دهی به شهروندان محترم و همچنین کسب درآمد رانندگان شریف را تحت شعاع قرارداد بود.