اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی