توزیع یک هزار بسته بهداشتی میان بهره برداران، رانندگان و عوامل محترم نیروی انتظامی شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی