ضدعفونی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی در دو نوبت صبح و عصر از مورخ ۹۸/۱۲/۰۵

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی