توزیع مرحله دوم بسته بهداشتی بین بهره برداران جهت مقابله با کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی