تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل باردرون شهری براساس باربرگ

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

اطلاعیــه مهـم

تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل باردرون شهری براساس باربرگ

بدینوسیله به آگاهی میرساند با عنایت به تصمیم کارگروه ملی سیستم جامع پیمایش، مقرر گردیده از تاریخ ۹۸/۰۶/۰۱ برای هر یک خودروهای نفت گاز سوز حمل بار دارای ظرفیت کمتر از ۱۰ تن:

ـ سهمیه پایه (ثابت) تخصیص داده شده به نسبت ماه گذشته، به میزان ۱۰% کسر گردد.

ـ معادل پیمایش ثبت شده بر اساس اطلاعات اسناد حمل بار شهری(باربرگ) دریافتی، سهمیه عملکردی تخصیص یابد.

لذا ناوگان باری فعال در بخش شهری مکلفند به ازای هر حمل بار در محدوده و حومه شهر، سند حمل بار شهری (باربرگ) از یکی از طریق “نرم افزار تلفن همراه صدور باربرگ” و یا درگاه وب به نشانی baarbarg.ir” دریافت نمایند.

هچنین درگاه ملی پاسخگـویی طرح با شمــاره تماس ۰۲۱۷۵۴۹۲۰۰۰ (داخلی ۳) پاسخگوی هرگونه ســوال و یا ابهام در این خصوص می باشد.

                                                                                                                                             روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه