طرح برخورد با خودروهای سرویس مدارس فاقد برچسب سپند توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه با همکاری پلیس محترم راهور شهر اندیشه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

طرح برخورد با خودروهای سرویس مدارس فاقد برچسب سپند توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه با همکاری پلیس محترم راهور شهر اندیشه

در همین خصوص به اطلاع کلیه شهروندان محترم و فهیم شهر اندیشه میرساند سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه به همراه عوامل محترم راهور در راستای ساماندهی سرویس مدارس از فعالیت خودروهای فاقد برچسب سپند جلوگیری خواهد نمود. لذا از کلیه شهروندان محترم که قصد فعالیت در این حوزه را دارند خواهشمند است جهت دریافت برچسب سپند به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                                                روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه