بایگانی برچسب برای: مجمع عمومی

برگزاری سی و دومین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری كشور