راه اندازی سامانه پرداخت عوارض از طریق دستگاه POS

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

در راستای خدمات دهی و پیشگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع منبعد رانندگان عزیز میتوانند تعرفه های مالی مربوطه را با استفاده از دستگاه POS  پرداخت نموده و نیازی به مراجعه به بانک نمی باشد.