الزام استفاده از کارت سوخت مالکان خودروهای بنزین سوز

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

“اطـــلاعیـه مهم “

تا قبل از الزام به استفاده از کارت هوشمند سوخت یکبار با کارت شخصی خود سوختگیری نموده و از فعال بودن آن اطمینان حاصل نمائید.

                                                                                                             

       روابط عمـومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهـرداری اندیشه