به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

طـرح تخصیـص سـوخت

به ناوگان دیـزلی حمـل بار و مســافر

با عنایت به مصوبه هیـأت محترم وزیران تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر بر مبنای پیمایش خودرو و صدور پروانه فعـالیت توسط شهرداری ها صورت می پذیرد. لذا دارندگان این ناوگان می بایست پس از ثبت نام در سامانه www.utcms.ir  بمنظور دریافت پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان حمـل و نقل بار و مسافر به سـازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه مـراجعه نمـایند.

در غیـر این صورت سهمیـه سوخت آنها قطـع خواهـد شد.

آدرس: اندیشه ـ فاز ۵ ـ میدان خلیج فارس ـ خیابان تعاون ـ ساختمان خدمات شهری ـ سـازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه 

تلفـن سازمان: ۶۵۳۶۲۳۸۰-۰۲۱ داخلی ۱۰۴