تست پزشکی رایگان قند و فشار خون رانندگان تحت پوشش سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

طرح رایگان تست پزشکی (قند و فشار خون)

تست پزشکی رایگان قند و فشار خون رانندگان تحت پوشش سازمان با همکاری واحد طرح و برنامه شهرداری اندیشه و انجمن پرستاری شهر اندیشه در پایانه تاکسیرانی به مدت یه هفته برگزار گردید.