همایش روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان شهریار به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس مقیمی استاندار تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

همایش روز کارمند و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان شهریار به مناسبت هفته دولت 

در جهت تقــدیر از کارمندان نمونه ســــــــرکار خـانم فاطمه خطائی (سرپرست روابط عمومی سازمان) به عنوان کارمنـد نمــــونه در ســـــال ۱۳۹۷ معرفی شدند.