توزیع شکر با نرخ تنظیم بازاری به بهره برداران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

توزیع شکر با نرخ تنظیم بازاری توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه بین بهره برداران محترم و زحمتکش ناوگان حمل و نقل عمومی (تاکسی و اتوبوس)

در مورخ ۹۸/۰۲/۲۹