با هم دوچرخه سواری را به جای اتومبیل شخصی تجربه کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

یک روز خوب بدون خودرو برای آسمان آبی