مرخصی برای تاکسی ها در ایام اربعین حسینی مممنوع است

مرخصی برای تاکسی ها در ایام اربعین حسینی مممنوع است

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه