آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در نظر دارد در اجرای بند ۷ مصوبه شماره ۶۵ شورای محترم اسلامی شهر اندیشه یهره برداری از عواید و درآمد از پارکینگ خود را به اشخاص حقوقی و حقیقی را به مدت ۳ سال اجاره دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در نظر دارد در اجرای بند۷ مصوبه شماره ۶۵ شورای محترم اسلامی شهر اندیشه بهره برداری از عواید و درآمد حاصل از پارکینگ خود را به اشخاص حقوقی و حقیقی را به مدت سه سال اجاره دهد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: پیشنهاد دهندگان مبالغ تضمین شرکت در مزایده را به شماره حساب ۱۰۰۸۲۹۸۰۳۹۲۲ بنام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری  اندیشه نزد بانک شهر شعبه شهریار کد ۵۱۲ واریز و یا ضمانت بانکی در وجه به شرح ذیل واریز و اصل فیش واریزی طبق دستورالعمل در برگ شرایط مزایده به همراه برگه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. ضمناً برندگان اول تا سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

عنــــــوان

پارکینــــــــــــــگ

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ و محل توزیع اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی روز سه شنبه  مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ به مدت ده روز کاری لغایت پایان وقت اداری (۸ الی ۱۴:۰۰) روز  یکشنبه  مورخ ۹۷/۰۹/۲۵  توزیع و متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد به نشانی: فاز ۵ اندیشه، میدان خلیج فارس، بلوار خلیج فارس، انتهای خیابان شهید تهرانی مقدم، ساختمان خدمات شهری، طبقه همکف، واحد مالی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه مراجعه نماید.

 ضمناً هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۲۹۸۹۰۴۰۸ به نام سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری اندیشه نزد بانک شهر شعبه شهریار  کد ۵۱۲ واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده ارائه نماید.

محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده : در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

ضمناً بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ها در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۷ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.

کلیه هزینه های کارشناسی اجاره بها و درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد و سازمان در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. سایر اطلاعات و جزئیات در برگ شرایط مزایده درج گردیده است.

                                                                                 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه