خدمات رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه فاطمه خطائی

روز قدس روز جهان اسلام است.                امام خمینی (ره)

حضور مدیریت و عوامل انتظامی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه در راهپیمایی روز جهانی قدس و خدمات رسانی اتوبوسهای ناوگان به نمازگزاران