اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

توزیع رایگان روغن موتور

در ناوگان حمل و نقل شهرداری اندیشه

در راستای حمایت از تاکسیداران و بهره برداران اتوبوس، روغن موتور برای ۷۷۵ دستگاه تاکسی به میزان ۸ لیتر و برای ۶۳ دستگاه اتوبوس فعال به میزان  ۴۰ لیتر تعلق گرفت.