اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

بازسازی اتوبوسهای تحت پوشش شهرداری اندیشه آغاز شد

شهردار اندیشه از آغاز طرح کیفی سازی و بازسازی اتوبوسهای تحت پوشش شهرداری اندیشه در اولین مرحله خبرداد.

در مرحله اول بازسازی، ۱۲ دستگاه اتوبوس با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهر اندیشه استارت خورد.

شهردار اندیشه خاطر نشان ساخت: از آنجا که شهر موجودی زنده است لذا تجهیزات و امکانات شهری نیز با گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند و باعث آلودگی شهر می شوند ولذا نوسازی ناوگان، بازسازی اتوبوس های فرسوده یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در شهر انجام شود.