اطلاعیه

بازسازی اتوبوسهای تحت پوشش شهرداری اندیشه در سال 1402

 کیفی سازی و بازسازی اتوبوسهای تحت پوشش شهرداری اندیشه