اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

اتمام بازسازی ۱۲ دستگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه

مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت بازسازی ۱۲ دستگاه اتوبوس فرسوده ناوگان اتوبوسرانی تخصیص یافته است و بازسازی اتوبوس ها در ۴ حوزه: ۱- قوای محرکه ۲- شاسی و بدنه ۳- تعلیق و ترمز ۴- سامانه سرمایشی در توقفگاه و تعمیرگاه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اندیشه انجام شده است.